ru   |   en

Собрание акционеров 26 декабря 2014 гШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДІЯ", код за ЄДРПОУ 20932941 (далі - Товариство), повідомляє, що Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори)  відбудуться "26" грудня 2014 р. о 1600 год. за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Генуезька 24 у офісі/кабінеті № 206-208, другий поверх.

Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 1530 до 1545  у день та за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства,  – 22.12.2014 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів проводити від дати надіслання акціонерам повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариства у робочі дні, робочій час з 10.00 до 14.00 години за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Генуезька 24, кабінет № 206-208, а у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов’язаними з проведенням Загальних зборів Товариства –  Голова Правління  Бичков Андрiй Гарiєвич.

 

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.      Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2.      Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.

3.      Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

4.      Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5.      Звіт головного бухгалтера Товариства про фінансову діяльність Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту головного бухгалтера Товариства. 

6.      Звіт Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. Висновки Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства по звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

7.      Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

8.      Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звітів та балансу Товариства за 2013 рік.

9.      Прийняття рішення щодо розподілу (погашення) збитків Товариства за 2013 рік.

10.    Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за рахунок нерозподіленого прибутку.

11.    Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

 

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис.грн.): усього активів – 27853,0; 2413,3; основні засоби (залишкова вартість) –  2125,7; 2126,9; довгострокові фінансової інвестиції – відсутні; запаси – 92,2; 86,8; сумарна дебіторська заборгованість – 7153,9; 123,7;  грошові кошти та їх еквіваленти – 6292,5; 52,4; нерозподілений прибуток (збиток) – 701,2; 922,3; власний капітал – 1769,5; 1990,6; статутний капітал – 1008,8; 1008,8; довгострокові зобов’язання –24305,1; 0,0; поточні зобов’язання – 1778,4; 422,7; чистий прибуток (збиток) – (271.5); (89,9); середньорічна кількість акцій (шт.) – 4386; 4386; кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(грн.) – відсутня; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) – 14; 49.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України.

Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Телефон для довідок 048  7380927

Наглядова рада Товариства