ru   |   en

Годовой отчет за 2014 год 30/04/15

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Бичков Андрiй Гарiєвич
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20932941
4. Місцезнаходження емітента
65009 Одеська область Приморський м.Одеса вул. Генуезька, буд. 24
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048) 728-98-43 (048) 728-98-43
6. Електронна поштова адреса емітента
arcadia@emitent.net.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень "Цiннi папери України"   30.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.hotel-arkadia.od.ua в мережі Інтернет 30.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

 

Зміст

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
30. Примітки - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що у звiтному роцi такої подiї не вiдбувалося.
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що посада корпоративного секретаря вiдсутня.
- Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому, що товариство не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. 
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому, що товариство не випускало облiгацiї .
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери.
- Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї.
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
- Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не надається тому, що таки подiї не вiдбувалися.
- Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю.
 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКАДІЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААВ №269291
3. Дата проведення державної реєстрації
09.02.1995
4. Територія (область)
Одеська область
5. Статутний капітал (грн)
1008780.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
11
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
55.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ І ПОДІБНИХ ЗАСОБІВ ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩУВАННЯ
82.30 ОРГАНІЗУВАННЯ КОНГРЕСІВ І ТОРГОВЕЛЬНИХ ВИСТАВОК
82.99 НАДАННЯ ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Альфа-банк"
2) МФО банку
300346
3) Поточний рахунок
26003010375001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Альфа-банк"
5) МФО банку
300346
6) Поточний рахунок
26003010375001
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Послуги готелiв сертифiкат вiдповiдностi UA9.033.01394-14 20.08.2014 ДП "Одесастандартметрологія" 19.08.2016
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї прогнозується її продовження.
Послуги ресторанів сертифікат відповідності UA9.033.01396-14 20.08.2014 ДП "Одесастандартметрологія" 19.08.2016
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї прогнозується її продовження.
Послуги щодо подавання напоїв сертифікат відповідності UA9.033.01395-14 20.08.2014 ДП "Одесастандартметрологія" 19.08.2016
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї прогнозується її продовження.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правління
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бичков Андрій Гарієвич
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КК 056744 31.08.1998 Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
4) Рік народження**
1977
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВТПТФ "Чорне море", керівник філії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.10.2013 на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi Статутом, затвердженого загальними зборами товариства. Голова Правлiння у процесi виконання своїх функцiй має право без довiреностi виконувати дiї вiд iменi Товариства, у тому числi: · представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах; · укладати цивiльно-правовi угоди, у тому числi кредитнi та зовнiшньоекономiчнi у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; · розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства; · видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства; · вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; · пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; · видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства; · здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради або Правлiння. Голова Правлiння виконує функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства, згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi: · керує поточними справами Товариства; · скликає засiдання Правлiння; · головує на засiданнях Правлiння; · органiзує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; · органiзує ведення протоколу на засiданнях Правлiння; · затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв; · представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства; · забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства; · органiзує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; · органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; · органiзує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi; · розробляє умови колективної угоди; · виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами акцiонерiв. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв посадова особа в звiтному роцi отримувала згiдно штатному розкладу (34,445 тис.грн). Посадова особа Товариства судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. У інших Товариствах обіймає наступні посади (назава посади та адреса товариства) - не займає Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник служби прийому та розмiщення готелю, керiвник вiддiлення готелю, менеджер з продажу ; начальник служби прийому та розміщення; керівник філії. Загальний стаж робот: 17 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шаркова Наталя Робертiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
КМ 205594 20.02.2004 Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фізична особа підпиємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.02.2013 на 3 роки
9) Опис
Наявностi непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змiн: Змiни у персональному складi Ради вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Голова Ради в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом контролює та регулює дiяльнiсть правління i дiє в рамках повноважень, представлених Статутом товариства та рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Захищає iнтереси товариства та акцiонерiв. В якостi Голови Ради винагороди, у тому числi у натуральнiй формi, не отримує,у штатному розкладi Товариства не значиться. У інших Товариствах обіймає наступні посади - не займає Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фізична особа підприємець Загальний стаж роботи: 29 років.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Шаркова Наталя Робертiвна КМ 205594 20.02.2004 Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi 4218 96.16963064295 4218 0 0 0
Усього 4218 96.16963064295 4218 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
      0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Шаркова Наталя Робертiвна КМ 205594 20.02.2004 Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi 4218 96.16963064295 4218 0 0 0
Усього 4218 96.169630642955 4218 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.12.2014
Кворум зборів** 98.436
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 2. Обрання секретаря Загальних зборiв Товариства. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк i основнi напрямки дiяльностi у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Звiт головного бухгалтера Товариства про фiнансову дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту головного бухгалтера Товариства. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. Висновки Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 7. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 8. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу Товариства за 2013 рiк. 9. Прийняття рiшення щодо розподiлу (погашення) збиткiв Товариства за 2013 рiк. 10. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв за рахунок нерозподiленого прибутку. 11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного з №№ 1 по 11 було прийняте рiшення "ЗА".

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6